loga

Informacja nt. terminu i warunków naboru wniosków

Szanowni Państwo,

informujemy, że niebawem Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie udzielane będzie w formie premii ryczałtowej w wysokości 50 000 zł wypłacanej w dwóch transzach tj.:

  • I transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, wypłacana po zawarciu umowy na realizację operacji i po złożeniu wniosku o płatność I transzy,
  • II transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem oraz zostały poniesione i rozliczone koszty i zadeklarowane przez beneficjenta w ramach wniosku o pomoc i zgodnie z umową pomocy.

Planowany termin przeprowadzenia naboru: 15.12.2016 r. – 13.01.2017 r.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) ( Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
  • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie

Warunki przyznania pomocy:

  • warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), w tym samozatrudnienie.
    Podmiot ubiegający się o wsparcie musi obowiązkowo zgłosić się do ubezpieczenia społecznego, emerytalnego i rentowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub zatrudnić osobę, dla której zostanie utworzone miejsce pracy na podstawie umowy o pracę

        Obowiązek ten wygasa w dniu, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

  • wykonanie ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży dóbr lub usług wskazanych we wniosku (biznesplan).

 

Jednocześnie informujemy, że kolejne nabory wniosków m.in. na rozwój działalności gospodarczej będą organizowane w I półroczu 2017 r.