loga

Nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że dnia 12 lutego 2018 r. zostanie ogłoszony nabór w zakresie:

– 1.1.1 „Inwestycje w poprawę standardu i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru”.

Pula środków na przedsięwzięcie 1.1.1 w ramach naboru wynosi 1 250 000,00 zł

Wskaźnik produktu: „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów i/lub miejsc ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru” – 6 inwestycji

Intensywność pomocy: JSFP –do 63,63 %; podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70 %; pozostałe podmioty – do 100 %

– 1.3.1  „Działania edukacyjne i inwestycyjne promujące zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ze szczególnym uwzględnieniem operacji innowacyjnych w ww. zakresie”.

Pula środków na przedsięwzięcie 1.3.1 w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.

Wskaźnik produktu: „Liczba inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu – w tym liczba inicjatyw innowacyjnych z ww. zakresu – 2” – 1 sztuka

Intensywność pomocy: JSFP –do 63,63 %; podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70 %; pozostałe podmioty – do 100 %

– 2.2.1 “Tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego”.

Pula środków na przedsięwzięcie 2.2.1 w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł.

Wskaźnik produktu: “Liczba centrów przetwórstwa lokalnego” – 1 sztuka

Intensywność pomocy: JSFP –do 63,63 %; podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70 %; pozostałe podmioty – do 100 %

– 1.1.5 “Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego ( w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości); wspierane będą też przedsiębiorstwa społeczne”

Pula środków na przedsięwzięcie 1.1.5 w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł

Wskaźnik produktu: “Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego” – 1 sztuka

Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Nabory wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1, 1.3.1, 2.2.1, 1.1.5  rozpoczną się  27 lutego 2018 r. i trwać będą do 14 marca 2018 r.