loga

Ogłoszenie o naborze 1/2018 – rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego

Opublikowano dnia: 12.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez:
rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanejz sektorem czasu wolnego
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z późniejszymi zmianami).

 

Termin składania wniosków: od 27.02.2018 r. do 14.03.2018 r. (termin składania wniosków upływa w dniu 14.03.2018 r. o godz. 16:00)

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 100 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70 %

Zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego całkowita wartość operacji musi wynosić minimum 50 000,00 zł, z kolei wysokość pomocy na beneficjenta wynosi maksymalnie do 100 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) w dniach od 27.02.2018 r. do 14.03.2018 r. (w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od godz. 10:00 do 18:00), natomiast w dniu 14.03.2018 r. do godz. 16:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową. Zaleca się aby wniosek zapisać na płycie CD/DVD, a później drukować wersję papierową z nośnika CD/DVD).

Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego:

– cel ogólny LSR: 1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów

cel szczegółowy LSR: 1.1 Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności
i integracji mieszkańców

przedsięwzięcie: 1.1.5 Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego ( w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości); wspierane będą też przedsiębiorstwa społeczne

wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego – 1

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodności operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodności z Programem, w tym z:
  – formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
 2. Energia odnawialna, turystyka i czas wolny – 3 pkt.
 3. Infrastruktura turystyczna – 1 pkt.
 4. Tworzenie nowych miejsc pracy – 2 pkt.
 5. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego – 6 pkt.
 6. Innowacyjność – 3 pkt.
 7. Doradztwo – 3 pkt.
 8. Wsparcie grup defaworyzowanych – 4 pkt.
 9. Miejscowość do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl (w zakładce PROW 2014-2020) oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 35 % z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji (max. 26 punktów) – tj.  9,1 punktów. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru operacji wynosi 10 punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała www.dunajecbiala.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45,
a w środy w godz. od 10:00 do 18:00.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan.
 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej – jeśli dotyczy):
  a) Dokument potwierdzający, że dana operacja ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu (informacja w ofercie lub innym dokumencie od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ dokumencie technicznym).
  b) Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała.
  c) Inne dokumenty dotyczące operacji/wnioskodawcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl pod linkiem: http://lgd.dunajecbiala.pl/dotacje-prow-2014-2020/dotacje/rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/formularz-wnioskow-wraz-z-zalacznikami/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pdf
 2. Ogłoszenie o naborze pdf
 3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
  –  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
  –  Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf)  pdf
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf
 5. Biznesplan:
  – Biznesplan (pdf) pdf
  – Biznesplan (docx) 
  – Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) excel
  – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pdf
 6.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:
  – Oświadczenie (pdf) pdf
  – Oświadczenie (excel) excel
 7. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 10. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej 
 11. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:

 1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
  – Umowa o przyznanie pomocy (pdf) 
  – Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
  – Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
  – Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) pdf
  – Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pdf
 2. Formularz wniosku o płatność:
  – Wniosek o płatność (pdf) 
  – Wniosek o płatność (excel) excel
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) pdf
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
 3.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pdf
  – Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (excel) excel
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu pdf

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) pdf
 2. Strategia Rozwoju Lokalnego pdf
 3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW”  pdf
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel
 5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
 6. Informacje dodatkowe pdf
 7. Rozporządzenie pdf
 8. Rozporządzenie pdf