loga

Zmiany w dokumentacji aplikacyjnej związaneJ z RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, iż aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014 – 2020. Oświadczenie zawierające klauzule informacyjne oraz klauzule zgody należy uzupełnić w następujących przypadkach:

  • gdy beneficjent zawarł umowę o przyznanie pomocy – wraz z wnioskiem o płatność
  • gdy zatwierdzone zostało przyznanie pomocy, ale nie zawarto jeszcze umowy – najpóźniej w dniu zawarcia umowy

Ponadto beneficjenci składający wraz z wnioskiem o płatność załącznik VIII.A. 18 lub VIII.A.19 powinni dostarczyć stosowne oświadczenia uczestników szkoleń/ osób świadczących lub udostępniających wkład rzeczowy na przetwarzanie ich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się ze wzorami oświadczenia zawierającego klauzule informacyjne i klauzule zgody oraz oświadczeń do załączników VIII.A. 18 i VIII.A.19 znajdującymi się poniżej.