loga

Ogłoszenie o naborze 15/2018 – tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego

Opublikowano dnia: 18.09.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 15/2018

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez:

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.),
w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 


Termin składania wniosków
: od 03.10.2018 r. do 17.10.2018 r. (termin składania wniosków upływa w dniu 17.10.2018 r. o godz. 12:00)

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 400 000,00 zł

Intensywność pomocy:

do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (JSFP),

– do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

– do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.


Zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego całkowita wartość operacji musi wynosić min. 50 000,00 zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) w dniach od 03.10.2018 r. do 17.10.2018 r.(w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od godz. 10:00 do 18:00), natomiast w dniu 17.10.2018 r. do godz. 12:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach tożsamej z wersją papierową). Zaleca się aby wniosek zapisać na płycie CD/DVD, a później drukować wersję papierową z nośnika CD/DVD).

 

Zakres tematyczny operacji: tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego:

– cel ogólny LSR: 2 Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD Dunajec-Biała

cel szczegółowy LSR: 2.2 Wykorzystanie potencjału rolniczego obszaru na rzecz produkcji żywności wysokiej jakości oraz promocja produktów lokalnych

przedsięwzięcie: 2.2.1 Tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego

wskaźnik produktu: Liczba centrów przetwórstwa lokalnego – 1

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodności operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodności z Programem, w tym z:
  – formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
 2. Partnerstwo – 3 pkt.
 3. Poziom przygotowania do realizacji projektu – 3 pkt.
 4. Doradztwo – 3 pkt.
 5. Grupy defaworyzowane – 3 pkt.
 6. Innowacyjność – 3 pkt.
 7. Doświadczenie – 3 pkt.
 8. Miejscowość do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 35 % z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji (max. 22 punkty) – tj. 7,7 punktów. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru operacji wynosi 8 punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji (wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium)udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała www.dunajecbiala.ploraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45,
a w środy w godz. od 10:00 do 18:00.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan.
 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej – jeśli dotyczy):
  a) Dokument potwierdzający, że dana operacja ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu (informacja w ofercie lub innym dokumencie od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ dokumencie technicznym).
  b) Dokumenty potwierdzające zawarte umowy partnerstwa (umowy muszą zawierać elementy współpracy). PUNKTOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE UMOWY PARTNERSTWA, KTÓRE NIE BĘDĄ ZAWIERANE Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI.
  c) Pozwolenie na budowę lub inne dokumenty równoważne pozwalające na realizację całości inwestycji (w przypadku projektów wymagających zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, pozwolenia); dokumentacja techniczna i projektowa, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia administracyjne (w przypadku operacji zawierających roboty budowlane); 3 oferty cenowe z parametrami każdej planowanej do zakupu maszyny/urządzenia /sprzętu/wyposażenia/ oprogramowania, itp. (w przypadku pozostałych operacji).
  d) Dokumenty potwierdzający deklarację udziału w realizacji projektu grup defaworyzowanych w konkretnych działaniach mających na celu pobudzenie aktywności i integracji osób należących do grupy de faworyzowanej.
  e) Dokumenty potwierdzające realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (rozliczenie końcowe, pismo zatwierdzające płatność ostateczną).
  f) Inne dokumenty dotyczące operacji/wnioskodawcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniany w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl pod linkiem: http://lgd.dunajecbiala.pl/formularz-wniosku-wraz-z-zalacznikami/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

1. Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pdf

2. Ogłoszenie o naborze pdf

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
–  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
–  Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel
–  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf)  pdf
–  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel

4.  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf

5. Biznesplan:
– Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (pdf) pdf
–  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (docx) 
– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) excel
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pdf

6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:
– Oświadczenie (pdf) pdf
– Oświadczenie (excel) excel

7. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

9. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020  

10. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:

1.Formularz umowy o przyznanie pomocy:
– Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) 
– Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
– Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
– Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) pdf
– Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) pdf
– Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO):

– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel

– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf

2. Formularz wniosku o płatność:
– Wniosek o płatność (pdf) 
– Wniosek o płatność (excel) excel
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) pdf
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
– Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI 
– Oświadczenia do załącznika VIII.A.19 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY 

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pdf
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (excel) excel
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu pdf

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) pdf

2.  Strategia Rozwoju Lokalnego  pdf

3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, organizacje pozarządowe i pozostałych uprawnionych beneficjentów pdf

4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel

5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 

6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772) 

7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1588) 

8. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 861)