loga

Kolejny warsztat refleksyjny za nami

W dniu dzisiejszym (tj. 11 lutego 2019 r.) w Urzędzie Gminy Pleśna odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. W spotkani wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego: Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pan Roman Wcisło oraz Inspektor Zespołu ds. Obsługi LGD Pani Danuta Filipczyk-Smaś, członkowie Zarządu, Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji,przedstawiciele JST, pracownicy Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz mieszkańcy.

Celem warsztatu refleksyjnego była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w roku poprzednim. Podczas warsztatu zaprezentowano realizację finansową i rzeczową LSR, funkcjonowanie LGD oraz biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków czy adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.
Dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatu, udało się wypracować rekomendacje do wdrożenia w roku bieżącym.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.