loga

Ogłoszenie o naborze 2/2019/G – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opublikowano dnia: 15.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019/G

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie:

od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r.

(termin składania wniosków upływa w dniu 20.05.2019 r. o godz. 14:00)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) w dniach od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r. (w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od godz. 10:00 do 18:00), natomiast w dniu 20.05.2019 r.  do godz. 14:00.


Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:

a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),

b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD).

Zakres tematyczny projektu grantowego jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

– Cel ogólny: 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów

– Cel szczegółowy: 1.1 Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności
i integracji mieszkańców

– Przedsięwzięcie: 1.1.2 Powstanie nowej oraz rozwój istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz działania w zakresie zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców

– Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej – 4 szt.

– Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 1 000


Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
powstanie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej.


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:
100 000,00 zł.

Minimalna kwota pomocy na jedno zadanie: 5 000,00 zł.

Maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych zadania.


Limit dla jednostek sektora finansów publicznych:
suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt.


Limit pomocy na jednego Grantobiorcę
wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych  realizowanych przez LGD).

Termin realizowanych zadań w ramach projektu grantowego: realizacja zadania przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy (od podpisania umowy o powierzenie grantu do złożenia wniosku o rozliczenie grantu).

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków – punkty kontrolne wskazane na karcie wstępnej oceny wniosków, której wzór znajduje się w dokumentacji konkursowej.
 2. Zgodność zadania z LSR, tj:
  a) realizacja jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych
  w LSR wskaźników,
  b) zgodności z Programem, w tym z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz formą wsparcia,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  d) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Spełnienie kryteriów wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów.


UWAGA
: o powierzenie grantu nie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność gospodarczą z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).


Kryteria wyboru grantobiorców:

1. Doświadczenie grantobiorcy – 3 pkt.
2. Zasięg realizacji operacji – 4 pkt.
3. Grupy defaworyzowane – 3 pkt.
4. Doradztwo LGD – 3 pkt.
5. Innowacyjność – 3 pkt.
6. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
7. Promocja obszaru LGD Dunajec-Biała – 2 pkt.
8. Operacja zakłada realizację projektu w partnerstwie z innymi podmiotami z terenu LGD – 3 pkt.
9.Projekt jest realizowany na terenie miejscowości do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt

Lokalne kryteria wyboru grantobirców znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl (w zakładce PROW 2014-2020) oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy wynosi: 35 % z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów kryteriów wyboru grantobiorców (max. 25 punktów) – tj.  8,75 punktów. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru grantobiorcy wynosi 9 punktów. W sytuacji gdy dwa lub więcej zadania uzyskały w procesie oceny według kryteriów wyboru grantobiorców taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, instrukcja wypełniania wniosku
o powierzenie grantu, instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu, wzór  umowy o powierzenie grantu, sprawozdanie z realizacji grantu, kryteria wyboru grantobiorców oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała www.dunajecbiala.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy w godz. od 10:00 do 18:00.


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru grantobiorców:

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami.
 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru grantobiorców (w formie papierowej – jeśli dotyczy), w szczególnosci:
  – dokumenty potwierdzające realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (rozliczenie końcowe, pismo zatwierdzające płatność ostateczną lub inny dokument potwierdzający);
  – dokumenty potwierdzające deklarację udziału grup defaworyzowanych w konkretnych działaniach mających na celu pobudzenie aktywności i integracji osób należących do grupy defaworyzowanej;
  – dokumenty potwierdzające od dostawcy/producenta/dystrybutora lub projekt/dokument techniczny, potwierdzający, że zadanie ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu;
  – dokumenty potwierdzające zawarte umowy partnerstwa (umowy muszą zawierać elementy współpracy)
  – Inne dokumenty dotyczące operacji/grantobiorcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 3. Dokumenty potwierdzające, że grantobiorca posiada:
  – doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub
  – zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub
  – kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  – wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować.
 4. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
 5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 6. Oświadczenie właściciela/i lub współwłaściciela/i lub posiadacza(y) lub współposiadacza(y) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – na formularzu udostępnionym przez LGD.
 7. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności zarobkowej.
 8. Oświadczenie o niekomercyjnym charakterze zadania.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl pod linkiem: http://lgd.dunajecbiala.pl/dotacje-prow-2014-2020/dotacje/projekty-grantowe/formularz-wnioskow-wraz-z-zalacznikami/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.


DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1.  Ogłoszenie o naborze 
 2. Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 
 3. Wniosek o powierzenie grantu 
 4. Wniosek o powierzenie grantu 
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu 
 6. OŚWIADCZENIE właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania, jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności 
 7. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 
 8. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
 9. Oświadczenie o nie prowadzenie działalności gospodarczej/działalności zarobkowej 
 10. Oświadczenie o niekomercyjnym charakterze zadania 
 11. Umowa o powierzenie grantu 
 12. Umowa o powierzenie grantu 
 13. Wzór umowy partnerstwa 
 14. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała na lata 2014-2020 
 15. Lokalna Strategia Rozwoju 
 16. KARTA OCENY ZADANIA WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW 
 17. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z ZWARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
 18. Wniosek o rozliczenie grantu 
 19. Wniosek o rozliczenie grantu 
 20. Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu 
 21. Sprawozdanie z realizacji grantu 
 22. Sprawozdanie z realizacji grantu 
 23. Rozporządzenie 
 24. Rozporządzenie
 25. Odwołanie od decyzji Rady 
 26. Klauzula informacyjna – RODO