loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru LGD Dunajec-Biała

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów na operacje w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1 Inwestycje w poprawę standardu i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru;

1.1.4 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości); szczególnie przez osoby z grup defaworyzowanych;

– 1.3.1 Działania edukacyjne i inwestycyjne promujące zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ze szczególnym uwzględnieniem operacji innowacyjnych w ww. zakresie;

– 2.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) dla beneficjentów w Gminach
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 06.06.2019 r.

godz. 9:00-11:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Pleśna 06.06.2019 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

Zakliczyn 07.06.2019 r.

godz. 9:00-11:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 07.06.2019 r.

godz. 13:00-15:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.