loga

Walne Zebranie sprawozdawcze LGD Dunajec-Biała

W dniu 27.05.2019 roku o godzinie 17.00 w zakliczyńskim Ratuszu odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dunajec Biała.

Głównymi tematami obrad WZC LGD Dunajec Biała było zatwierdzenie sprawozdania z działalności
i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej i udzielnie Zarządowi Stowarzyszenia LGD Dunajec Biała absolutorium z wykonania obowiązków w  2018 roku. Podjęto również rozmowy
o dalszych planach pracy
i działalności Stowarzyszenia.