loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zwołuje na dzień  26 listopada 2020r. tj. czwartek  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14:00. Posiedzenie odbędzie się w Centrum Kultury w Pleśnej, Pleśna 240, 33-171 Pleśna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie dokonania sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenia wyjaśnień do ocenianego naboru nr 8/2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2020r. w sprawie naboru 8/2020.
  4. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień.
  5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie o posiedzeniu

Porządek obrad