loga

Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zwołuje na dzień  19 stycznia 2021r. tj. wtorek  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14:00. Posiedzenie odbędzie się w Centrum Kultury w Pleśnej, Pleśna 240, 33-171 Pleśna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych do LGD Dunajec-Biała w ramach naboru nr 11/2020 oraz w ramach naboru 12/2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 11/2020:
  a. ocena zgodności operacji z LSR,
  b. ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c. ustalenie kwoty wsparcia,
  d. sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 4. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 12/2020:
  a. ocena zgodności operacji z LSR,
  b. ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c. ustalenie kwoty wsparcia,
  d. sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad. Podpisane _ Ogloszenie o posiedzeniu Rady _ 19012021