loga

Konsultacje społeczne – zwiększenie budżetu Strategii Rozwoju Lokalnego LGD Dunajec-Biała

W związku z procedowaną w zmianą PROW 2014-2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER poprzez podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz poddziałania  19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zwiększenia budżetu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 (SRL).

Zgodnie uruchomioną procedurą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. ubiegania się o dodatkowe środki, Stowarzyszenie może ubiegać się o zwiększenie budżetu na poddziałanie 19.2 w maksymalnej wysokości 253 000,00 EURO oraz na poddziałanie 19.4 w wysokości 30 360,00 EURO.

W ramach dodatkowych środków mogą zostać realizowane zarówno wskaźniki nowe, jak i wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością, przy uwzględnieniu obligatoryjnego warunku, iż co najmniej 35% dodatkowych środków musi być przeznaczonych na przedsięwzięcia dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Ponadto informujemy, że Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała wystąpiła do Samorządu Województwa Małopolskiego z wnioskiem przeliczenia wartości budżetu Strategii Rozwoju Lokalnego (SRL) na walutę EURO, wartości wypłaconych środków w walucie EURO oraz powstałych oszczędności wynikających z różnic kursowych. Szacuje się, iż powstałe oszczędności wynikające z różnic kursowych wyniosą ok. 89 987,00 EURO. Środki te mogą zostać wydatkowane przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała na wdrażanie SRL (poddziałanie 19.2).

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, organizacji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców o składanie propozycji  na które przedsięwzięcie/a powinny zostać przeznaczone dodatkowe środki finansowe. Udzielone odpowiedzi pomogą zaplanować przeznaczenie środków w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu społeczności lokalnej.

Swoje propozycje można złożyć poprzez:

w terminie do 15 czerwca 2021 r. do godz. 12:00

Ponadto informujemy, iż szczegółowe informacje w zakresie zwiększenia budżetu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 (SRL) będzie można uzyskać osobiście w biurze LGD Dunajec-Biała od 07 czerwca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:00.

Ankieta