loga

Formularz wniosków wraz z załącznikami

DOKUMENTACJA DO NABORU NR 3/2018/G:

 1. Wniosek o powierzenie grantu 
 2. Wniosek o powierzenie grantu 
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
 4. OŚWIADCZENIE właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania, jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności
 5. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy
 6. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
 7. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności zarobkowej 
 8. Oświadczenie o niekomercyjnym charakterze zadania 
 9. Umowa o powierzenie grantu
 10. Umowa o powierzenie grantu
 11. Wzór umowy partnerstwa
 12. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała na lata 2014-2020
 13. Lokalna Strategia Rozwoju 
 14. KARTA OCENY ZADANIA WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW
 15. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z ZWARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
 16. Wniosek o rozliczenie grantu
 17. Wniosek o rozliczenie grantu
 18. Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu
 19. Sprawozdanie z realizacji grantu
 20. Sprawozdanie z realizacji grantu 
 21. Rozporządzenie
 22. Rozporządzenie
 23. Odwołanie od decyzji Rady


DOKUMENTACJA DO NABORU NR 4/2018/G:

 1. Wniosek o powierzenie grantu 
 2. Wniosek o powierzenie grantu 
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
 4. OŚWIADCZENIE właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania, jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności
 5. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy
 6. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
 7. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności zarobkowej 
 8. Oświadczenie o niekomercyjnym charakterze zadania
 9. Oświadczenie o niecykliczności wydarzenia 
 10. Umowa o powierzenie grantu
 11. Umowa o powierzenie grantu
 12. Wzór umowy partnerstwa
 13. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała na lata 2014-2020
 14. Lokalna Strategia Rozwoju 
 15. KARTA OCENY ZADANIA WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW
 16. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z ZWARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
 17. Wniosek o rozliczenie grantu
 18. Wniosek o rozliczenie grantu
 19. Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu
 20. Sprawozdanie z realizacji grantu
 21. Sprawozdanie z realizacji grantu 
 22. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI
 23. Rozporządzenie 
 24. Rozporządzenie
 25. Odwołanie od decyzji Rady