loga

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 7/03/2020 z dnia 16 marca 2020r

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zawiadamia, że w postępowaniu o zapytanie ofertowe na określenie kosztów: przygotowania 4 szt. map do celów projektowych w ramach podziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – na podstawie kryterium oceny i wyboru ofert, w dniu 1.04.2020r wybrano ofertę złożoną przez:

Pracownia Geodezyjna GALICJA Krzysztof Wira z ceną oferty brutto 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

zawiadom.7