loga

Ogłoszenie o naborze nr 14/2020 – zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim

Opublikowano dnia: 09.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 14/2020

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez:
zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków: od 25.11.2020 do 11.12.2020 r.

Termin składania wniosków upływa 11.12.2020 r. o godz. 15:00

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  50 000,00 zł

 

Intensywność pomocy:

– do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (JSFP),

– do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców,

– do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego całkowita wartość operacji musi wynosić minimum 50 000,00 zł, z kolei wysokość pomocy dla JSFP bez limitu, a dla pozostałych uprawnionych beneficjentów do 300 000,00 zł.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od godz. 10:00 do 18:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową). Zaleca się aby wniosek zapisać na płycie CD/DVD, a później drukować wersję papierową z nośnika CD/DVD).


Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego (zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim)

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego:

 – cel ogólny LSR: 1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów

– cel szczegółowy LSR: 1.1 Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzanie aktywności i integracji mieszkańców

– przedsięwzięcie: 1.1.3  Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne oraz wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury kulturalnej, ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

– wskaźnik produktu: Liczba zabytków poddana pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii – 2 szt.


Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodności operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodności z Programem, w tym z:
  – formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

 

W ramach naboru wprowadza się dodatkowy warunek uzyskania wsparcia: w ramach dostępnego limitu środków na nabór należy zrealizować 2 wskaźniki produktu.

 

Kryteria wyboru operacji:

 1. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
 2. Partnerstwo – 3 pkt.
 3. Poziom przygotowania do realizacji projektu – 3 pkt.
 4. Doradztwo – 3 pkt.
 5. Grupy defaworyzowane – 3 pkt.
 6. Innowacyjność – 3 pkt.
 7. Doświadczenie – 3 pkt.
 8. Zakres operacji – 3 pkt.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 35% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji (max. 24 punkty) – tj. 8,4 punkty. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru operacji wynosi 9 punktówW przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała www.dunajecbiala.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45,a w środy w godz. od 10:00 do 18:00.


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji(w formie papierowej – jeśli dotyczy):
  a) Dokument potwierdzający, że dana operacja ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu (informacja w ofercie lub innym dokumencie od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ dokumencie technicznym).
  b) Dokumenty potwierdzające zawarte umowy partnerstwa (umowy muszą zawierać elementy współpracy). PUNKTOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE UMOWY PARTNERSTWA, KTÓRE NIE BĘDĄ ZAWIERANE Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI.
  c) Pozwolenie na budowę lub inne dokumenty równoważne pozwalające na realizację całości inwestycji (w przypadku projektów wymagających zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, pozwolenia); dokumentacja techniczna i projektowa, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia administracyjne (w przypadku operacji zawierających roboty budowlane); 3 oferty cenowe z parametrami każdej planowanej do zakupu maszyny/urządzenia /sprzętu/wyposażenia/ oprogramowania, itp. (w przypadku pozostałych operacji).
  d) Dokument potwierdzający deklarację udziału w realizacji projektu grup defaworyzowanych w konkretnych działaniach mających na celu pobudzenie aktywności i integracji osób należących do grupy de faworyzowanej.
  e) Dokumenty potwierdzające realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (rozliczenie końcowe, pismo zatwierdzające płatność ostateczną).
  f) Inne dokumenty dotyczące operacji/wnioskodawcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis.
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniany w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców).

 

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl  pod linkiem: https://lgd.dunajecbiala.pl/dotacje-prow-2014-2020/dotacje/projekty-duze/formularze-wnioskow-wraz-z-zalacznikami/

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

1. Ogłoszenie o naborze pdf
2. Załącznik nr 1 -Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pdf
3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
–  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
–  Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel
–  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf)  pdf
–  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf
5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniane w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej):
–  Oświadczenie (pdf) pdf
– Oświadczenie (excel) excel
6. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
8. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
9.Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 

 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:

1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
– Umowa o przyznanie pomocy (pdf) 
– Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
– Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
– Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) pdf
– Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pdf
– Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf)  pdf
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf)

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarła Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy (https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wniosek-beneficjenta-o-zaliczke.html)

2. Formularz umowy o przyznanie pomocy następcy prawnemu/nabywcy:
– Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (pdf) pdf
– Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf
– Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pdf) pdf

3. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji (pdf)  pdf
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf

4. Formularz wniosku o płatność:
– Wniosek o płatność (pdf) 
– Wniosek o płatność (excel) excel
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) 
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
– Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI 
– Oświadczenia do załącznika VIII.A.19 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY 

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) pdf
 2. Lokalna Strategia Rozwoju  pdf
 3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, organizacje pozarządowe i pozostałych uprawnionych beneficjentów pdf
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel
 5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
 6. Klauzula informacyjna – RODO 
 7. Informacja dodatkowa pdf
 8. Regulamin doradztwa pdf
 9. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772) 
 10. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1588) 
 11. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 861) 
 12. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555)