loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady Decyzyjnej  zwołuje na dzień  05 lipca 2021 r. tj. poniedziałek  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 8:00. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Pleśna – sala narad (II piętro), Pleśna 240, 33-171 Pleśna.

Przedmiotem posiedzenia będzie weryfikacja protestu złożonego w zakresie naboru wniosków nr 9/2021 oraz wydanie opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznanie pomocy zawartych pomiędzy ZW, a beneficjentami dla operacji w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i weryfikacja protestu złożonego w ramach naboru wniosków nr 9/2021.
  4. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznanie pomocy zawartych pomiędzy ZW, a beneficjentami dla operacji w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
    a) weryfikacja operacji w zakresie dotyczącym planowanej zmiany umowy
    b) podjęcie uchwał.
  5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie z porządkiem obrad