loga

Dodatkowe środki finansowe dla LGD Dunajec-Biała

W dniu 08 listopada 2021 r. z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Pana Łukasza Smółki przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała odebrali aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność gwarantujący zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR w zakresie poddziałania 19.2 o 253 000,00 Euro oraz aneks do umowy na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w zakresie poddziałania 19.4 zwiększający budżet o 30 360,00 Euro.

Dodatkowe środki w ramach poddziałania 19.2 umożliwią realizację kolejnych operacji w ramach starej perspektywy PROW 2014-2020 w latach 2022 – 2024. Środki te w wyniku konsultacji społecznych i decyzji Zarządu Stowarzyszenia zostały przeznaczone na:

  1. Inwestycje w poprawę standardu i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru – 119 497,02 Euro
  2. Aktywizację i integrację mieszkańców poprzez działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne oraz wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury kulturalnej, ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru – 12 500,00 Euro
  3. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego – 92 740,55 Euro
  4. Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego – 28 262,43 Euro

Planuje się ogłoszenie naborów na powyższe działania w styczniu 2022 r.

Mamy nadzieję, iż dodatkowe środki przyczynią się do realizacji wielu ciekawych projektów, które podniosą standard życia mieszkańców i stopień rozwoju obszaru objętego LSR.