loga

Ogłoszenie o naborze nr 10/2021 – podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych

Opublikowano dnia: 23.11.2021 r

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2021

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termin składania wniosków: od 08.12.2021 r. do 22.12.2021 r.

Termin składania wniosków upływa 22.12.2021 r. o godz. 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 12 500,00 Euro
(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro wynosi  50 000,00 zł)

Wsparcie udzielane jest: w formie premii (na podjęcie działalności gospodarczej)

Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł
(12 500,00 Euro przy  indykatywnym  kursie stałym 4,00 PLN/Euro)

 

W ramach naboru wprowadza się dodatkowy warunek wyboru operacji:

– dofinansowaniu nie podlegają roboty budowlane

 

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od godz. 10:00 do 18:00.

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową). Zaleca się aby wniosek zapisać na płycie CD/DVD, a później drukować wersję papierową z nośnika CD/DVD).


Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych
– w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących  operacje w zakresie przedsiębiorczości

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych:

– cel ogólny LSR:  1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów

cel szczegółowy LSR: 1.1 Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzanie aktywności i integracji mieszkańców

przedsięwzięcie: 1.1.4 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących  operacje w zakresie przedsiębiorczości); szczególnie przez osoby z grup defaworyzowanych

wskaźnik produktu: Liczba operacji polegającą na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych – 1 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych
  w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem,
  c) zgodność z obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji,
  d) zgodność z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  e) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  f) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

 1. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
 2. Tworzenie nowych miejsc pracy – 2 pkt.
 3. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego – 6 pkt.
 4. Innowacyjność – 3 pkt.
 5. Doradztwo – 3 pkt.
 6. Wsparcie grup defaworyzowanych – 4 pkt.
 7. Kwalifikacje i/lub doświadczenie – 4 pkt.

 

W ramach naboru wprowadza się dodatkowy warunek wyboru operacji:
dofinansowaniu nie podlegają roboty budowlane.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 35 % z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji (max. 25 punktów) – tj.  8,75 punktów. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru operacji wynosi 9 punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy w godz. od 10:00 do 18:00.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan.
 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej – jeśli dotyczy):
  a) Dokument potwierdzający, że dana operacja ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu (informacja w ofercie lub innym dokumencie od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ dokumencie technicznym).
  b) Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała.
  c) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie w branży, w której Wnioskodawca chce założyć działalność.
  d) Inne dokumenty dotyczące operacji/wnioskodawcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 4. Oświadczenie o nie wykonywaniu działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wnioskuo przyznanie pomocy.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduję się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl pod linkiem: https://lgd.dunajecbiala.pl/dotacje-prow-2014-2020/dotacje/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-premie/formularz-wnioskow-wraz-z-zalacznikami/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

1. Ogłoszenie o naborze pdf

2. Załącznik nr 1 – planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pdf

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (excel)excel
–  Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf

4. Biznesplan:
– Biznesplan (pdf) pdf
Biznesplan (docx)
– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel)  excel
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) pdf

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

6. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 

7. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

8. Oświadczenie o nie wykonywaniu działalności gospodarczej

 

DOKUMENTACJA   ZWIĄZANA  Z  REALIZACJĄ  I  ROZLICZENIEM  PROJEKTU:

1.Formularz umowy o przyznanie pomocy:
Umowa o przyznanie pomocy (pdf)  pdf
– Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf)pdf
– Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) pdf
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) pdf
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) pdf
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf

2. Formularz wniosku o płatność:
Wniosek o płatność (pdf) pdf
– Wniosek o płatność (excel) excel
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) pdf
– Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (excel) excel
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) excel
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (pdf) pdf

3. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji pdf

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji excel

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji pdf

 

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW FORMULARZY WNIOSKÓW PRZYGOTOWANYCH W MS EXCEL:

Wskazówki

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf

2. Lokalna Strategia Rozwoju pdf

3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW” pdf

4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel

5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 

6.  Informacje dodatkowe pdf

7. Klauzula informacyjna – RODO 

8. Regulamin doradztwa pdf

9. Dokumenty legislacyjne