loga

Konsultacje społeczne

Z uwagi na zawarty aneks zwiększający budżet LSR i możliwość ubiegania się o zwiększenie  budżetu na działanie 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” do wysokości 10% budżetu na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 17.05.2022 do 23.05.2022 r.

Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu zmian.

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zmian