loga

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 07.10.2022 do 21.10.2022 r. do godz. 9:00. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu zmian.

Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy przedsięwzięciami, zwiększeniu wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.1.1 oraz połączeniu projektu współpracy krajowego z międzynarodowym.

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zmian