loga

Spotkanie Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski

W dniu 30.10.2017 r. w Krakowie odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski w zakresie analizy bieżącej sytuacji w funkcjonowaniu LGD i wdrażaniu LSR.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Dolina Karpia przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym LGD, które przygotowały wystąpienia na spotkanie tj. Podhalańskiej LGD, LGD „Na Śliwkowym Szlaku”, LGD „Partnerstwo na Jurze”, LGD „Beskid Gorlicki”, LGD „Gorce Pieniny”, Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów). W spotkaniu wzięło udział 52 osoby z 29 Lokalnych Grup Działania – uczestniczyli w nim również przedstawiciele LGD Dunajec-Biała.

Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji w zakresie funkcjonowania i wdrażania LSR, ukazania dobrych praktyk ale również problemów, które napotykają LGD podczas swojego działania. Na spotkaniu szczegółowo podjęte poniższe tematy:

– Przedstawienie ustaleń z posiedzenia GTL w dniu 12.10.2017

– Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW – analiza zobowiązań

– Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW – analiza

– Kontrole LGD w celu potwierdzenia wykonywania zobowiązań LGD – przebieg kontroli

– Analiza sytuacji w zakresie rozpatrywania przez SW protestów

– Realizacja par. 8 umowy ramowej w zakresie osiągania wskaźników oraz środków finansowych przeznaczonych na realizację LSR – analiza możliwości LGD w aspekcie bieżących problemów

– Realizacja LSR a funkcjonowanie LGD – możliwość utraty płynności finansowej

– Projekty grantowe – ukazanie problemów oraz dobrych praktyk na przykładzie własnego naboru wniosków o powierzenie grantu

– Projekty grantowe – możliwość kredytowania LGD z BGŻ oraz BGK oraz pożyczek gminnych

– Przedstawienie ustaleń z firmą ubezpieczeniową ze spotkania 3 października 2017 w zakresie odpowiedzialności cywilnej LGD

– Projekty współpracy – ukazanie problemów podczas składania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie

– Ochrona danych osobowych podczas wdrażania LSR

Każdy z tematów został omówiony w sposób szczegółowy a na zakończenie każdej z prelekcji przeprowadzono dyskusję przedstawiającą dobre praktyki i problemy w omawianym temacie.