loga

Operacje KSOW

Umowa na projekt pt. Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała podpisana!

 

Dnia 7 maja 2021 r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisał umowę na realizację projektu pt. Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi  53 432,00 zł.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników projektu z działaniem certyfikatu produktu lokalnego na przykładzie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktów lokalnych w rozwoju turystycznym obszaru poprzez organizację i przeprowadzenie seminarium, wyjazdu studyjnego oraz opracowanie poradnika.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Nyskim Księstwem Jezior i Gór, Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz, Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy.

Termin realizacji: 1 lipiec 2021 r. – 30 września 2021 r.

Formy realizacji operacji: 

 • Seminarium (online)
 • Wyjazd studyjny do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór (NKJiG)
 • Poradnik (online)

W ramach realizacji niniejszej operacji przewiduje się następujące efekty: 

 • zwiększenie wiedzy w zakresie certyfikacji produktów lokalnego i korzyści z nich płynących,
 • zwiększenie wiedzy w zakresie produktów lokalnych oraz możliwości ich wykorzystania w rozwoju turystycznym obszaru,
 • ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów oraz wymiana  i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju,
 • umiejętność tworzenia łańcucha dostaw żywności i skracania go przez producentów i przetwórców,
 • wypromowanie walorów turystycznych i ich rozwój poprzez umiejętność budowania oferty turystycznej na bazie produktów lokalnych,
 • rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie potencjału produktu lokalnego i walorów turystycznych,
 • powielenie dobrych praktyk nabytych podczas wyjazdu studyjnego,
 • zwiększenie udziału zainteresowanych stron w zakresie produktów lokalnych i wykorzystania  ich potencjału w rozwoju turystyki na obszarze

Natychmiastowym i mierzalnym efektem realizacji operacji będzie seminarium przeprowadzone online dla 30 uczestników o tematyce produktu lokalnego, wyjazd studyjny do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór dla 31 uczestników (wraz z 1 opiekunem) oraz wydanie czterech wydań poradnika online w zakresie wykorzystania  produktu lokalnego w ofercie turystycznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zajmujące się produktem lokalnym  (rękodzielnicy, przetwórcy, osoby zajmujące się turystyką), przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania, mieszkańców zainteresowanych produktem lokalnym oraz rozwojem turystyki.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu internetowym www.ksow.pl

Plakat


 

——————————————————————————————————————————————

Umowa na projekt pt. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości podpisana!

 

Dnia 7 maja 2021 r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisał umowę na realizację projektu pt. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi 53 831,37 zł.

Celem operacji jest przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców na stoisku wystawienniczo-informacyjnym) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienie tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia w spotach wideo – wystąpienia specyfikujące poszczególne produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy, Stowarzyszeniem “Kwartet na Przedgórzu”, Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz

Termin realizacji: 5 maja 2021 r. – 30 sierpnia 2021 r.

Formy realizacji operacji: 

 • stoisko wystawiennicze
 • produkcja filmu z udziałem rolników/producentów żywności wysokości
 • kampania na stronie www i profilu FB

W ramach realizacji niniejszej operacji przewiduje się następujące efekty: 

 • zorganizowanie i przeprowadzenie 10 stoisk wystawienniczych w tym opracowanie 10 filmów wideo w wyniku których nastąpi wzrost świadomości konsumentów, zapoznanie ok 10 000 odbiorców działań w Skamieniałym Mieście i 10 000 użytkowników sieci Internet
 • propagowanie idei akcesji w tych systemach będzie skutkowało wzrostem zainteresowania wśród innych producentów żywności (w tym rolników) i zachęci do pokonywania barier związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów spożywczych (procedury formalne i prawne, zdobywanie rynków zbytu, promocja produktów) a tym samym spodziewanym efektem będzie kontynuacja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Grupa docelowa,  do której kierujemy nasz projekt to:

 • producenci 20 produktów lokalnych z terenu Małopolski objętych systemami żywności wysokiej jakości tj. żywności ekologicznej, produktów regionalnych z oznaczeniem ChNP, ChOG, GTS, produktów tradycyjnych  wpisanych na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (20 osób)
 • osoby odwiedzające Skamieniałe Miasto i Park Zdrojowy w Ciężkowicach (ok. 10 000 osób)
 • mieszkańcy Małopolski odbiorcy kampanii w sieci Internet. (ok. 10 000 osób)

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu internetowym www.ksow.pl