loga

Formularze wniosków wraz z załącznikami

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (excel)excel
–  Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
– Informacja dla nabywcy następcy (pdf) 

2. Biznesplan:
– Biznesplan (pdf) pdf
Biznesplan (docx)
– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel)  excel
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) pdf

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

4. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

6. Oświadczenie o nie wykonywaniu działalności gospodarczej

 

DOKUMENTACJA   ZWIĄZANA  Z  REALIZACJĄ  I  ROZLICZENIEM  PROJEKTU:

1.Formularz umowy o przyznanie pomocy:
Umowa o przyznanie pomocy (pdf)  pdf
– Umowa o przyznanie pomocy (docx)
– Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf)pdf
–  Załącznik nr 1 Biznesplan (docx) 
– Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) pdf
–  Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (excel) excel
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (excel) excel
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) pdf
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx)
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) pdf
– Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej(docx) 
Załącznik nr 6 RODO (pdf) pdf
– Załącznik nr 6 RODO (docx)

 

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta:
Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta (pdf) pdf
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) pdf
Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf
Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) pdf
Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta (pdf) pdf

 

3. Formularz wniosku o płatność:
Wniosek o płatność (pdf) pdf
Wniosek o płatność (excel) excel
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) pdf
– Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (excel) excel
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf) pdf
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) excel
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu (pdf) pdf

4. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji pdf
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji excel
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji pdf

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf

2. Lokalna Strategia Rozwoju pdf

3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW” pdf

4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel

5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 

6.  Informacje dodatkowe pdf

7. Klauzula informacyjna – RODO 

8. Regulamin doradztwa pdf

9. Dokumenty legislacyjne