loga

Formularz wniosku wraz z załącznikami

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
–  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
–  Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel
–  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf)  pdf
–  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel

2.  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf

3. Biznesplan:
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (pdf) pdf
–  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (docx) 
– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) excel
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pdf

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:
– Oświadczenie (pdf) pdf
– Oświadczenie (excel) excel

5. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

7. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

8. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:

1.Formularz umowy o przyznanie pomocy:
– Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) 
– Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf)
– Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf)
– Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) pdf
– Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) pdf
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO):

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf

2. Formularz wniosku o płatność:
– Wniosek o płatność (pdf) 
– Wniosek o płatność (excel) excel
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) pdf
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI
– Oświadczenia do załącznika VIII.A.19 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pdf
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (excel) excel
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu pdf

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) pdf

2.  Strategia Rozwoju Lokalnego  pdf

3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, organizacje pozarządowe i pozostałych uprawnionych beneficjentów pdf

4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel

5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 

6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772) 

7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1588) 

8. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 861)