loga

Formularze wniosków wraz z załącznikami

Obowiązujące formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami do naboru w zakresie:

 • nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
 • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
  –  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
  –  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (excel) excel
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (pdf)  pdf
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (excel) excel
  – Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pdf
 2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniane w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców):
  – Oświadczenie (pdf) pdf
  – Oświadczenie (excel) excel
  –  Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
 4. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
 5.  Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:
 1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
  – Umowa o przyznanie pomocy (pdf) 
  – Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
  – Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
  – Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) pdf
  – Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pdf
  – Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf)  pdf
  Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pdf
  Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej pdf
  Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf
  Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf
  Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pdf
 2. Formularz umowy o przyznanie pomocy następcy prawnemu/nabywcy:
  – Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (pdf) pdf
  – Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pdf) pdf
  – Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf
 3. Formularz wniosku o płatność:
  – Wniosek o płatność (pdf) 
  – Wniosek o płatność (excel) excel
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) 
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
  – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
  – Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) excel
 4. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf)

 

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW FORMULARZY WNIOSKÓW PRZYGOTOWANYCH W MS EXCEL:
Wskazówki

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

 1.  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf
 2. Lokalna Strategia Rozwoju  pdf
 3.  KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, organizacje pozarządowe i pozostałych uprawnionych beneficjentów  pdf
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel
 5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
 6. Klauzula informacyjna – RODO 
 7. Informacje dodatkowepdf
 8. Regulamin doradztwa pdf
 9. Dokumenty legislacyjne