loga

Formularz wniosków wraz z załącznikami

Obowiązujące formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami do naboru w zakresie:

 • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
  –  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
  –  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (excel) excel
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (pdf)  pdf
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (excel) excel
  – Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pdf
  – Informacja dla nabywcy następcy (pdf) pdf
 2. Biznesplan:
  – Biznesplan (pdf) pdf
  – Biznesplan (docx) 
  – Biznesplan – tabele finansowe (excel)  excel
  – Informacja pomocnicza (pdf) pdf
 3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniane w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców):
  – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf) pdf
  – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (excel) excel
  –  Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
 5.  Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała   
 6.  Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 

  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:

 7. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
  – Umowa o przyznanie pomocy (pdf) 
  – Umowa o przyznanie pomocy (docx) 
  – Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
  – Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (excel) excel
  – Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
  – Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (excel) excel
  – Załącznik 3 kary (pdf) pdf
  –  Załącznik 3 kary (docx) 
  – Załącznik 3A kary (pdf) pdf
  – Załącznik 3A kary (docx) 
  – Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf)  pdf
  – Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (excel) excel
  – Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pdf
  – Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) 
  – Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) pdf
  – Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) 
  – Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf
  – Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (docx) 
  – Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf
  – Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (docx) 
  – Załącznik 10 RODO (pdf) pdf
  – Załącznik 10 RODO (docx) 
 8. Formularz umowy o przyznanie pomocy następcy prawnemu/nabywcy:
  – Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu Beneficjenta (pdf) pdf
  –  Załącznik nr 2 Wykaz działek (pdf) pdf
  – Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf
  – Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) pdf
  – Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku (pdf) pdf
  – Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku (pdf) pdf
  – Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka (pdf) pdf
 9. Formularz wniosku o płatność:
  – Wniosek o płatność (pdf) 
  – Wniosek o płatność (excel) excel
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) 
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
  – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
  – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf) 
  – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) excel
 10. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf

 

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW FORMULARZY WNIOSKÓW PRZYGOTOWANYCH W MS EXCEL:
– Wskazówki

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

 1.  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf
 2. Lokalna Strategia Rozwoju  pdf
 3.  KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW”  pdf
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel
 5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
 6. Klauzula informacyjna – RODO 
 7. Informacje dodatkowepdf
 8. Regulamin doradztwa pdf
 9. Dokumenty legislacyjne