loga

Zakończono nabór nr 1/2020; 2/2020; 3/2020; 4/2020; 5/2020; 6/2020

Dnia 7 lutego 2020 r. o godz. 12:00 Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zakończyła trwające od 23 stycznia 2020 r.  do 7 lutego 2020 r nabory wniosków.

W ramach prowadzonych naborów do biura wpłynęło:

– 3 wnioski w naborze nr 1/2020 (podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego)

– 1 wniosek w naborze nr 4/2020 ( inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu)

– 9 wniosków w naborze nr 5/2019 (podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego)

– 5 wniosków w naborze nr 6/2020 (rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego)

W ramach naboru nr 2/2020  (podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych)

oraz naboru nr 3/2020 (zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim) nie wpłynął żaden wniosek.