loga

Formularze wniosków wraz z załącznikami

DOKUMENTACJA   KONKURSOWA:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
  Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
 3. Biznesplan:
  – Biznesplan (pdf) pdf
  – Biznesplan (docx) 
  – Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) excel
  – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) pdf
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 6. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej 
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

 

DOKUMENTACJA   ZWIĄZANA  Z  REALIZACJĄ  I  ROZLICZENIEM  PROJEKTU:

 1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
  Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) pdf
  Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf) pdf
 2. Formularz wniosku o płatność:
  Wniosek o płatność (pdf) pdf
  Wniosek o płatność (excel) excel
 3. Instrukcja wypełniania wniosku płatność:
  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) pdf
  Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (excel) excel
  Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) excel
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (pdf) pdf

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) pdf
 2. Strategia Rozwoju Lokalnego pdf
 3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW”  pdf
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel
 5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
 6. Informacje dodatkowe pdf
 7. Rozporządzenie pdf
 8. Rozporządzenie pdf