loga

Formularze wniosków wraz z załącznikami

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1.   Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
– Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
– Wniosek o przyznanie pomocy (excel)excel
–  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf

2. Biznesplan:
– Biznesplan (pdf) pdf
Biznesplan (docx)
– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel)  excel
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) pdf

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

5. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 

6. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

 

DOKUMENTACJA   ZWIĄZANA  Z  REALIZACJĄ  I  ROZLICZENIEM  PROJEKTU:

1.Formularz umowy o przyznanie pomocy:
Umowa o przyznanie pomocy (pdf)  pdf
– Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf)pdf
– Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) pdf
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) pdf
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) pdf
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf

2. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji  operacji (IMRB/IPRO):
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel
–  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf

3. Formularz wniosku o płatność:
Wniosek o płatność (pdf) pdf
– Wniosek o płatność (excel) excel
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) pdf
– Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (excel) excel
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) excel
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (pdf) pdf
– Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI 
– Oświadczenia do załącznika VIII.A.19 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY 

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf

2. Lokalna Strategia Rozwoju pdf

3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW” pdf

4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel

5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 

6.  Informacje dodatkowe pdf

7. Klauzula informacyjna – RODO 

8. Regulamin doradztwa pdf

9. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772) 

10. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1588) 

11. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 861) 

12. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555)