loga

Formularz wniosków wraz z załącznikami

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
  –   Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
  –   Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf
 3. Biznesplan:
  –   Biznesplan (docx) 
  –   Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2,9.3, 9.4 (xlsx) excel
  –   Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pdf
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:
  –   Oświadczenie (pdf) pdf
  –   Oświadczenie (excel) excel
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
  LUB
  Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym excel
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych 
 8. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej 
 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) pdf
 2. Lokalna Strategia Rozwoju pdf
 3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW” pdf
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (załącznik 2 do Wytycznych) excel
 5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
 6. Informacja dodatkowa 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:

 1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
  –   Umowa o przyznanie pomocy (wersja obowiązująca od 20.07.2017 r.) pdf
  –   Załącznik 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji pdf
  –   Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych pdf
  –   Załącznik 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020  pdf
  –   Załącznik 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 pdf
  –   Załącznik 5 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych pdf
  –   Załącznik 5A Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pdf
 2. Formularz wniosku o płatność:
  –   Wniosek o płatność (pdf) pdf
  –   Wniosek o płatność (excel) excel
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r).pdf
  – Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór) excel
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji biznesplanu pdf