loga

Formularz wniosków wraz z załącznikami

rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Ogłoszenie o naborze pdf
 2. Załącznik nr 1 -Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pdf
 3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
  –  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
  –  Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf)  pdf
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf
 5. Biznesplan
  – Biznesplan (pdf) pdf
  – Biznesplan (docx) 
  – Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) excel
  – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pdf
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniane w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej):
  – Oświadczenie (pdf) pdf
  – Oświadczenie (excel) excel
 7. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
 9. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
 10.  Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:
 1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
  – Umowa o przyznanie pomocy (pdf) 
  – Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
  – Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
  – Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) pdf
  – Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pdf
  – Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf)  pdf
 2. Formularz umowy o przyznanie pomocy następcy prawnemu/nabywcy:
  – Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (pdf) pdf
  – Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pdf) pdf
  – Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf
 3. Formularz monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf
 4. Formularz wniosku o płatność:
  – Wniosek o płatność (pdf) 
  – Wniosek o płatność (excel) excel
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) 
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
  – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
  – Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (excel) excel
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu pdf
  – Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI 
  – Oświadczenia do załącznika VIII.A.19 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY 


DODATKOWA DOKUMENTACJA:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) pdf
 2. Lokalna Strategia Rozwoju  pdf
 3.  KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, organizacje pozarządowe i pozostałych uprawnionych beneficjentów  pdf
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel
 5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
 6. Klauzula informacyjna – RODO 
 7. Informacja dodatkowa pdf
 8. Regulamin doradztwa pdf
 9. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772) 
 10. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1588) 
 11. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 861) 
 12. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555) 
  rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego
  DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

  1. Ogłoszenie o naborze pdf
  2. Załącznik nr 1 -Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pdf
  3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
   –  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
   –  Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel
   –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf)  pdf
   –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf
  5. Biznesplan
   – Biznesplan (pdf) pdf
   – Biznesplan (docx) 
   – Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) excel
   – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pdf
  6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniane w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej):
   – Oświadczenie (pdf) pdf
   – Oświadczenie (excel) excel
  7. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
  9. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
  10.  Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:
  1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
   – Umowa o przyznanie pomocy (pdf) 
   – Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
   – Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
   – Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) pdf
   – Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pdf
   – Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf)  pdf
  2. Formularz umowy o przyznanie pomocy następcy prawnemu/nabywcy:
   – Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (pdf) pdf
   – Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pdf) pdf
   – Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf
  3. Formularz monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):
   – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel
   – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
   – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf
  4. Formularz wniosku o płatność:
   – Wniosek o płatność (pdf) 
   – Wniosek o płatność (excel) excel
   – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) 
   – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
   – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
   – Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (excel) excel
   – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu pdf
   – Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI 
   – Oświadczenia do załącznika VIII.A.19 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY 


  DODATKOWA DOKUMENTACJA:

  1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) pdf
  2. Lokalna Strategia Rozwoju  pdf
  3.  KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, organizacje pozarządowe i pozostałych uprawnionych beneficjentów pdf
  4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel
  5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
  6. Klauzula informacyjna – RODO 
  7. Informacja dodatkowa pdf
  8. Regulamin doradztwa pdf
  9. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772) 
  10. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1588) 
  11. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 861) 
  12. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555)