loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów na operacje w ramach następujących przedsięwzięć:

– 1.1.1 Inwestycje w poprawę standardu i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru;

–  1.1.3 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez działania edukacyjno-kulturalne
i promocyjne oraz wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury kulturalnej, ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru;

– 1.1.5 Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej
z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości); wspierane będą też przedsiębiorstwa społeczne;

– 2.1.2 Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.