loga

Zaproszenie na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD Dunajec-Biała

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 22 stycznia 2020 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Pleśna (Pleśna 240, 33-171 Pleśna), w godz. od 10:00 do 15:00.

Do udziału w warsztacie Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru LGD Dunajec-Biała.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów, w tok dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (14 665 37 37) lub na adres e-mail: biuro@dunajecbiala.pl do dnia 17 stycznia 2020 r.

Zaproszenie