loga

Czy ochrona roślin może być bezpieczna dla pszczół?

To właśnie pszczoły i inne owady, których zadaniem jest zapylanie roślinności stanowią nierozerwalną część ekosystemu. Niezwykle ważna rola w zapylaniu rośl.in uprawnych, kwiatów czy dzikiej flory często jest zakłócana przez ludzi poprzez nadużywanie w nieodpowiedni sposób środków ochrony roślin.

Musimy jasno wskazać, że chemiczna ochrona roślin jest konieczna i niezbędna przy produkcji roślin. Jednakże jej nieprawidłowe i niewłaściwe zastosowanie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt czy występujące często zagrożenia dla samego środowiska.

Umiejętne korzystanie z chemicznych środków ochrony roślinności jest jedną z najważniejszych zasad przy ich uprawie. Zadaniem każdego z nas jest zapobieganie, ograniczanie a wręcz eliminowanie do minimum zagrożenia wynikającego z używania środków chemicznych.

Poniżej prezentujemy „złote rady” dotyczące wykorzystania środków chemicznych. Przywołane przez nas zasady powinny być stosowane w celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół przez niewłaściwe zachowanie ludzkie. Najważniejsze zasady to:

 • zabiegi wykonywać tylko w przypadkach przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości i o ile to możliwe ograniczać zabiegi do pasów brzeżnych lub miejsc wystąpienia organizmów szkodliwych,
 • bezwzględnie przestrzegać zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin,
 • tam, gdzie są dostępne wyniki badań naukowych stosować dawki obniżone oraz dawki dzielone w celu ograniczenia chemizacji rolnictwa,
 • do wykonania zabiegów w miejscach gdzie pszczoły mogą mieć pożytek dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,
 • zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez pszczoły,
 • wiele kwitnących gatunków chwastów już od wczesnej wiosny, np. gwiazdnica pospolita, stanowią pożytek dla pszczół i wykonywane w takiej sytuacji zabiegi muszą być traktowane tak jak zabiegi
  w czasie kwitnienia uprawy,
 • nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,
 • środkami bardzo toksycznymi i toksycznymi dla pszczół nie wykonywać zabiegów na uprawach, których kwitnienie może mieć miejsce przed zakończeniem okresu prewencji,
 • zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek, nie wykonywać zabiegów przy zbyt silnym wietrze,
 • informować pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin,
 • nie zanieczyszczać wód, takich jak: rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne i inne środkami ochrony roślin, ponieważ mogą one stanowić źródło wody dla zapylaczy,
 • przestrzegać przepisów prawnych.