loga

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 04.04.2023 do 18.04.2023 r. do godz. 9:00. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu zmian.

Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy przedsięwzięciami, zwiększeniu wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.1.1, dokonaniu korekty limitów środków dla beneficjentów oraz ujednolicenia wskaźników projektu współpracy Turystyka Kulinarna na Pogórzu w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 (zmiany w Planie Działania zgodnie z zapisami Matrycy logicznej realizacji LSR).

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zmian