loga

Tour de Pogórze – Rajd Rowerowy – Dąbrówka Szczepanowska – 10.09.2023 r.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza do udziału w darmowym rajdzie rowerowym Tour de Pogórze organizowanym w dniu 10.09.2023 r. w Dąbrówce Szczepanowskiej (Gmina Pleśna).

 

Miejsce startu/mety: parking przy Wieży Widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej (33-115 Dąbrówka Szczepanowska)

Start rajdu: 11:00

Trasa: ok. 18,2 km, pagórkowata – 100% asfalt

Program:

 • 9:00 – 10:30 – praca biura rajdu rowerowego (wydawanie pakietów startowych oraz numerów/chipów startowych dla uczestników, dodatkowe zgłoszenia)
 • 10:00 – 11:00 – gry i zabawy rowerowe dla dzieci (konkurencje)
 • 11:00 – 13:00 – rajd rowerowy po wcześniej ustalonej trasie

 

Warunki uczestnictwa w rajdzie rowerowym:

 • W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmiany)
 • Uczestnicy rajdu otrzymują w biurze zawodów na własność numer startowy, który muszą umieścić z przodu do koszulki lub roweru. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 • Uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13-go roku życia posiadająca kartę rowerową.
 • Dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów i wymagane jest posiadanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie rowerowym.
 • Każdy uczestnik zgłasza swój udział w Rajdzie na przygotowanej przez organizatora “Karcie Zgłoszenia” (Formularzu   Zgłoszeniowym  Indywidualnym), w której podpis jest równoznaczny z oświadczeniem o odpowiednim stanie zdrowia oraz o odpowiedzialności uczestnika Rajdu.
 • W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 • Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatora i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję, Straż lub Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora.
 • W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających.
 • Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 • Organizator nie odpowiada za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone podczas rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami.
 • Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.
 • Uczestnicy rajdu rowerowego ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją rajdu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy jadą w rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 • Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała jako organizatora imprezy i przez podmioty współpracujące do celów organizacyjnych oraz Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju,  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, Województwo Małopolskie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i  inne jednostki związane z realizacją operacji dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych
  z realizacją projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu
 • Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie zdjęć/ nagrań filmowych z rajdu rowerowego Tour de Pogórze na wszystkich polach eksploatacji w tym zdjęć z
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania

 

Zgłoszenia:

 •  Biuro zawodów mieścić się będzie w dniu rajdu, w miejscu STARTU /METY – Dąbrówka Szczepanowska (parking przy Wieży Widokowej) 
 • Zgłoszenia do rajdu odbywają się poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej (Formularza   Zgłoszeniowego  Indywidualnego) do biura LGD (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) lub przesłanie jej drogą mailową (email: biuro@dunajecbiala.pl  lub turystyka.na.pogorzu@dunajecbiala.pl) W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu rajdu, tj. 10.09.2023 r. od godz. 9:00 – 10:30.

 

Zasady zgłoszenia:

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza (karty zgłoszeniowej – Formularza   Zgłoszeniowego  Indywidualnego) udostępnionej na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl  do biura LGD (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) lub przesłanie jej drogą mailową (email: biuro@dunajecbiala.pl lub turystyka.na.pogorzu@dunajecbiala.pl) do dnia 08.09.2023 r. do godz. 15:00. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu rajdu, tj. 10.09.2023 r. od godz. 9:00 – 10:30.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
 • OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ – 40 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Pakiet startowy: 

W ramach udziału każdy uczestnik rajdu otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

 • numer startowy
 • upominki pamiątkowe (kubek i komin wielofunkcyjny/chusta; materiały promocyjne)
 • woda mineralna

 

Decyduje limit i kolejność  zgłoszeń !

Nie czekaj!

Zgłoś się już dziś!

 

Gwarantujemy:
💙Piękną widokową trasę
💚Lokalne przysmaki
💙Gry i zabawy rowerowe dla dzieci (konkurencje)
💚Zwiedzanie lokalnej winnicy

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Regulamin rajdu – Dąbrówka Szczepanowska

Trasa rajdu

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (word)