loga

Informacja o realizacji zadania grantowego w ramach projektu grantowego Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego na obszarze LGD Dunajec-Biała poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Pławna” dzięki pozyskanym środkom grantobiorca utworzył siłownię na wolnym powietrzu. Siłownia przyczyniła się do rozwoju miejsc sprzyjającym aktywizacji sportowej mieszkańców, pobudziła do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.