loga

Podsumowanie projektu grantowego pn. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała poprzez działania edukacyjno – kulturalne i promocyjne wraz z doposażeniem podmiotów działających w sferze kultury

8 listopada  2019 roku Zarząd LGD Dunajec – Biała podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała poprzez działania edukacyjno – kulturalne i promocyjne wraz z doposażeniem podmiotów działających w sferze kultury na kwotę blisko 150 000,00 zł. Zadania realizowały zakres :wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego.
Projekt grantowy skierowany był głównie do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu LGD Dunajec – Biał, które z ogromnym zapałem przygotowywały swoje zadania, warsztaty, szkolenia, spotkania i imprezy integrujące i aktywizujące społeczność lokalną. Z możliwości wsparcia skorzystało 13 Kół Gospodyń Wiejskich, które zrealizowały 13 zadań grantowych.
Wydarzenia, które były realizowane bardzo często składały się z kilku etapów jak przygotowanie, warsztat, a efekty pracy były prezentowane podczas imprez integrujących, spotkań dla mieszkańców gmin. Koła Gospodyń Wiejskich z naszego regionu chciały pokazać nasze tradycje, dziedzictwo, kulturę, zwyczaje kulinarne. Odbyły się warsztaty kiszenia kapusty, święto ziemniaka, warsztaty kulinarne na bazie produktów lokalnych, warsztaty z wykonywania przetworów z owoców i warzyw, szkolenie rękodzieła. Wszystkie zaplanowane działania przyciągnęły wiele mieszkańców LGD Dunajec – Biała. stały się możliwością zintegrowania społeczności.

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

 

 

 

Grant zrealizowany w ramach projektu grantowego pt. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała poprzez działania edukacyjno – kulturalne i promocyjne wraz z doposażeniem podmiotów działających w sferze kultury  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.