loga

Kontynuacja posiedzenia Rady Decyzyjnej

Przewodniczący Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – zwołuje na dzień  30 kwietnia 2020r. tj. czwartek kontynuację posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 12:00. w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna pod adresem:  Pleśna 240, 33-171 Pleśna.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena i wybór operacji w zakresie naboru nr 1/2020, 4/20ogłoszenie Rady
ogłoszenie Rady
20, 5/2020, 6/2020  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Kontynuacja oceny i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020.
  4. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.