loga

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 – podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego

Opublikowano dnia: 18.12.2020r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez:

 

podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termin składania wniosków: od 04.01.2021r. do 18.01.2021r.

Termin składania wniosków upływa 18.01.2021r. o godz. 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie premii (na podjęcie działalności gospodarczej)

Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

Zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego całkowita wartość operacji musi wynosić minimum 50 000,00 zł, z kolei wysokość pomocy na beneficjenta wynosi maksymalnie do 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od godz. 10:00 do 18:00.

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową). Zaleca się aby wniosek zapisać na płycie CD/DVD, a później drukować wersję papierową z nośnika CD/DVD).


Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego – w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących  operacje w zakresie przedsiębiorczości

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego :

– cel ogólny LSR:  1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów

– cel szczegółowy LSR: 1.1 Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców

– przedsięwzięcie: 1.1.4 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących  operacje w zakresie przedsiębiorczości); szczególnie przez osoby z grup defaworyzowanych

– wskaźnik produktu: Liczba operacji polegającą na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego – 1 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  – formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

 1. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
 2. Tworzenie nowych miejsc pracy – 2 pkt.
 3. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego – 6 pkt.
 4. Innowacyjność – 3 pkt.
 5. Doradztwo – 3 pkt.
 6. Wsparcie grup defaworyzowanych – 4 pkt.
 7. Kwalifikacje i/lub doświadczenie – 4 pkt.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 35% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji (max. 25 punktów) – tj.  8,75 punktów. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru operacji wynosi 9 punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w poniedziałki, wtorkiczwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy w godz. od 10:00 do 18:00.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan.
 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji(w formie papierowej – jeśli dotyczy):
  a) Dokument potwierdzający, że dana operacja ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu (informacja w ofercie lub innym dokumencie od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ dokumencie technicznym),
  b) Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała,
  c) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie w branży, w której Wnioskodawca chce założyć działalność,
  d) Inne dokumenty dotyczące operacji/wnioskodawcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis.

 

Pełna dokumentacja konkursowa znajduję się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl pod linkiem:  https://lgd.dunajecbiala.pl/dotacje-prow-2014-2020/dotacje/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-premie/formularz-wnioskow-wraz-z-zalacznikami/

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Ogłoszenie o naborze pdf

2. Załącznik nr 1 – planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pdf

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
– Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) pdf
– Wniosek o przyznanie pomocy (excel) excel

4.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf

5. Biznesplan:
– Biznesplan (pdf) pdf
– Biznesplan (docx) 
– Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) excel
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) pdf

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

8. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

 

DOKUMENTACJA   ZWIĄZANA  Z  REALIZACJĄ  I  ROZLICZENIEM  PROJEKTU:

1.Formularz umowy o przyznanie pomocy:
– Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) pdf
– Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf) pdf
– Załącznik nr 3 INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI pdf
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf

2. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji  operacji (IMRB/IPRO):
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu? Informacja po realizacji operacji (excel) excel
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji pdf

3. Formularz wniosku o płatność:
– Wniosek o płatność (pdf) pdf
– Wniosek o płatność (excel) excel
– Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCI 
– Oświadczenia do załącznika VIII.A.19 – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY 

4. Instrukcja wypełniania wniosku płatność:
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) pdf
– Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (excel) excel
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) excel
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (pdf) pdf

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf

2. Lokalna Strategia Rozwoju pdf

3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW” pdf

4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel

5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 

6.  Informacja dodatkowa pdf

7. Klauzula informacyjna – RODO 

8. Regulamin doradztwa pdf

9. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772) 

10. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1588) 

11. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 861) 

12. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555)