loga

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Turystyka na Pogórzu do dnia 24 sierpnia 2022 r.

Zgłoś obiekt/miejsce do udziału w projekcie pn. Turystyka na Pogórzu
Znasz obiekt/miejsce służące rozwojowi turystyki, w tym turystyki rowerowej, kulinarnej i enoturystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”?
Zgłoś je do udziału w projekcie współpracy pn. Turystyka na Pogórzu, w ramach którego zaplanowano działania mające na celu zidentyfikowanie i aktualizację zasobów lokalnych, w tym obiektów/miejsc służących rozwojowi turystyki, które wykorzystane będą do promocji i dalszej realizacji zadań projektowych.
Warunkiem zgłoszenia obiektu/miejsca jest dostępność dla turystów/mieszkańców minimum 6 miesięcy w roku, szczególnie w okresie letnim lub cykliczność wskazana w formularzu (np. podczas organizowanych imprez, otwarte co weekend itp.); powiązanie ze szlakami i/lub obiekt/miejsce utożsamiane z otoczeniem, lokalnym dziedzictwem kulturowym. W pierwszej kolejności wybierane zostaną obiekty/miejsca związane z turystyką kulinarną, enoturystyką, warsztatami manualnymi, pokazami produkcji spożywczej itp., dziedzictwem kulturowym oraz atrakcjami dla rodzin z dziećmi (miejsca związane z założeniami projektowymi). Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl, www.psr.tuchow.pl, www.nasliwkowymszlaku.pl w terminie do 24 sierpnia 2022 r. poprzez przesłanie na adres mailowy: biuro@dunajecbiala.pl kserokopii zgłoszenia lub osobiste dostarczenie do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w godzinach pracy biura.
Nie czekaj! Zgłoś obiekt/miejsce już dziś!