loga

Rekrutacja uczestników wizyty studyjnej do Austrii (obszar Karyntii) realizowanej w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” (partnerzy projektu)  ogłaszają rekrutację uczestników czterodniowej wizyty studyjnej do Austrii (obszar Karyntii), realizowanej w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu, która odbędzie się w terminie 15-18 września 2022 r.

Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie się z  systemem Slow Food Travel, poznanie dobrych praktyk, w szczególności w zakresie sieciowania współpracy, w dziedzinie turystyki z wykorzystaniem zasobów lokalnych, w tym udział w szkoleniu warsztatowym, w warsztatach kulinarnych na szlaku Slow Food Travel, w spotkaniach z uczestnikami projektu Slow Food Travel oraz promocję Mikroregionu Pogórze.

W wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział mieszkańcy, osoby działające na obszarze powstającego Mikroregionu Pogórze, tj. obszar Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” (wyłącznie osoby pełnoletnie), w szczególności, w zakresach związanych z tematyką wyjazdu: w partnerstwach, organizacjach, turystyce, enoturystyce i dokonały zgłoszenia obiektu/miejsca do udziału w projekcie pn. Turystyka na Pogórzu, w ramach realizowanego zadania identyfikacja i aktualizacja bazy danych zasobów lokalnych oraz przedstawiciele ww. LGD.  Osoba/podmiot, który dokonał zgłoszenia obiektu/miejsca do udziału w projekcie pn. Turystyka na Pogórzu może w swoim imieniu wskazać osobę do jej reprezentacji w wizycie studyjnej.

Liczba uczestników wizyty studyjnej jest ograniczona  i wynosi  19 osób (z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – 5 osób, z Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju – 6 osób, z Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” – 8  osób).

Uczestnicy wizyty studyjnej zobowiązani są do przekazania szerszemu gronu zdobytych informacji oraz do udziału w dalszym budowaniu i rozwoju obszaru Mikroregionu Pogórze w ramach realizacji operacji, w oparciu o pozyskane informacje, szczególnie Slow Food Travel, zaś przedstawiciele LGD zobowiązani są do reprezentowania całego obszaru LGD, odpowiedzialności za wdrożenie otrzymanej wiedzy na terenie swojego LGD, w tym m.in. wykonania dokumentacji fotograficznej i merytorycznej poprzez spisanie wniosków z warsztatów, spotkań i dyskusji moderowanych, które zostaną wykorzystane w ramach operacji w zakresie dalszego rozwoju Mikroregionu.

Rekrutacja uczestników wizyty studyjnej prowadzona jest w sposób otwarty, na podstawie  Formularza zgłoszeniowego oraz Deklaracji współpracy, które wypełnione i podpisane należy   przesłać  na adres e-mail: turystyka.na.pogorzu@dunajecbiala.pl lub osobiście dostarczyć do Biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn, w terminie od 1 września 2022 r. do 8 września 2022 r.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń .

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Regulamin wizyty studyjnej

Program wizyty studyjnej

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja współpracy