loga

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 06.11.2023 do 20.11.2023 r. do godz. 9:00. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu zmian.

Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy przedsięwzięciami, zwiększeniu wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.1.1 oraz zmniejszeniu wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.1.2.

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zmian