loga

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian  do zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w terminie od 13.12.2023 do 27.12.2023 r. do godz. 9:00. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu zmian.

Zmiany polegają na:

– zwiększeniu budżetu przedsięwzięcia 1.2.4 Wyznaczenie tras turystycznych o 5 000,00 Euro (tj. do kwoty 98 800,00 Euro)

– zmniejszeniu budżetu przedsięwzięcia 2.3.1 Nawiązywanie współpracy międzynarodowej  i wymiana doświadczeń do wartości 0,00 Euro z uwagi na brak możliwości realizacji projektu współpracy międzynarodowego

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zmian