loga

Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

 

Opublikowano dnia: 12.12.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z późniejszymi zmianami).


Termin składania wniosków: od 27.12.2023 r. do 10.01.2024 r.

Termin składania wniosków upływa w dniu 10.01.2024 r. o godz. 14:00

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 38 908,68  Euro
(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro: 155 634,72 zł)

 


Intensywność pomocy
:

– do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (JSFP),

– do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców,

– do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową). Zaleca się aby wniosek zapisać na płycie CD/DVD, a później drukować wersję papierową z nośnika CD/DVD).


Zakres tematyczny operacji: nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej:

– cel ogólny LSR: 1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów

– cel szczegółowy LSR: 1.1 Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzanie aktywności i integracji mieszkańców

– przedsięwzięcie: 1.1.1  Inwestycje w poprawę standardu i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

– wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów i/lub miejsc ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru – 1 szt.


Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem,
  c) zgodność z obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji,
  d) zgodność z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  e) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  f) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.


Kryteria wyboru operacji:

 1. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
 2. Partnerstwo – 3 pkt.
 3. Poziom przygotowania do realizacji projektu – 3 pkt.
 4. Doradztwo – 3 pkt.
 5. Grupy defaworyzowane – 3 pkt.
 6. Innowacyjność – 3 pkt.
 7. Doświadczenie – 3 pkt.
 8. Zakres operacji – 3 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 35 % z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji (max. 24 punkty) – tj. 8,4 punkty. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru operacji wynosi  9 punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała www.dunajecbiala.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45.


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej – jeśli dotyczy):
  a) Dokument potwierdzający, że dana operacja ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu (informacja w ofercie lub innym dokumencie od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ dokumencie technicznym).
  b) Dokumenty potwierdzające zawarte umowy partnerstwa (umowy muszą zawierać elementy współpracy). PUNKTOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE UMOWY PARTNERSTWA, KTÓRE NIE BĘDĄ ZAWIERANE Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI.
  c) Pozwolenie na budowę lub inne dokumenty równoważne pozwalające na realizację całości inwestycji (w przypadku projektów wymagających zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, pozwolenia); dokumentacja techniczna i projektowa, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia administracyjne (w przypadku operacji zawierających roboty budowlane); 3 oferty cenowe z parametrami każdej planowanej do zakupu maszyny/urządzenia /sprzętu/wyposażenia/ oprogramowania, itp. (w przypadku pozostałych operacji).
  d) Dokument potwierdzający deklarację udziału w realizacji projektu grup defaworyzowanych w konkretnych działaniach mających na celu pobudzenie aktywności i integracji osób należących do grupy de faworyzowanej.
  e) Dokumenty potwierdzające realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (rozliczenie końcowe, pismo zatwierdzające płatność ostateczną).
  f) Inne dokumenty dotyczące operacji/wnioskodawcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniany w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców).

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl  pod linkiem: http://lgd.dunajecbiala.pl/dotacje-prow-2014-2020/dotacje/projekty-duze/formularze-wnioskow-wraz-z-zalacznikami/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Ogłoszenie o naborze pdf
 2. Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pdf
 3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
  –  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
  –  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (excel) excel
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (pdf)  pdf
  –  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (excel) excel
  – Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pdf
  – Informacja dla nabywcy następcy (pdf) pdf
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wypełniane w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców):
  – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf) pdf
  – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (excel) excel
  –  Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pdf
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel
 6. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
 7.  Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 


  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:

 1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
  – Umowa o przyznanie pomocy (pdf) 
  – Umowa o przyznanie pomocy (docx) 
  – Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
  – Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (excel) excel
  – Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
  – Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (excel) excel
  – Załącznik 3 kary (pdf) pdf
  –  Załącznik 3 kary (docx) 
  – Załącznik 3A kary (pdf) pdf
  – Załącznik 3A kary (docx) 
  – Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf)  pdf
  – Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (excel) excel
  – Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pdf
  – Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) 
  – Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) pdf
  – Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (docx) 
  – Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf
  – Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (docx) 
  – Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf
  – Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (docx) 
  – Załącznik 10 RODO (pdf) pdf
  – Załącznik 10 RODO (docx) 
 2. Formularz umowy o przyznanie pomocy następcy prawnemu/nabywcy:
  – Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu Beneficjenta (pdf) pdf
  –  Załącznik nr 2 Wykaz działek (pdf) pdf
  – Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf
  – Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) pdf
  – Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku (pdf) pdf
  – Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku (pdf) pdf
  – Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka (pdf) pdf
 3. Formularz wniosku o płatność:
  – Wniosek o płatność (pdf) 
  – Wniosek o płatność (excel) excel
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) 
  – Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
  – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
  – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf) 
  – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) excel
 4. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel
  – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
  – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf) pdf

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW FORMULARZY WNIOSKÓW PRZYGOTOWANYCH W MS EXCEL:
– Wskazówki

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

 1.  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf
 2. Lokalna Strategia Rozwoju  pdf
 3.  KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, organizacje pozarządowe i pozostałych uprawnionych beneficjentów  pdf
 4. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 excel
 5. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 
 6. Klauzula informacyjna – RODO 
 7. Informacje dodatkowepdf
 8. Regulamin doradztwa pdf
 9. Dokumenty legislacyjne