loga

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022 – rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Opublikowano dnia: 31.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez:
rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z późniejszymi zmianami).

 

Termin składania wniosków: od 15.04.2022 r. do 02.05.2022 r.

Termin składania wniosków upływa w dniu 02.05.2022 r. o godz. 12:00

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  30 535,07 Euro
(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro wynosi  122 140,28 zł)

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70 %

 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od godz. 10:00 do 18:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach tożsamej z wersją papierową). Zaleca się aby wniosek zapisać na płycie CD/DVD, a później drukować wersję papierową z nośnika CD/DVD).

Zakres tematyczny operacji: rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego:

– cel ogólny LSR:  2. Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD Dunajec-Biała.

cel szczegółowy LSR: 2.1. Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców.

przedsięwzięcie: 2.1.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poza sektorem turystyki i czasu wolnego.

wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych
  w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem,
  c) zgodność z obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji,
  d) zgodność z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  e) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  f) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

 1. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
 2. Tworzenie nowych miejsc pracy – 2 pkt.
 3. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego – 6 pkt.
 4. Innowacyjność – 3 pkt.
 5. Doradztwo – 3 pkt.
 6. Wsparcie grup defaworyzowanych – 4 pkt.
 7. Kwalifikacje i/lub doświadczenie – 4 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 35 % z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji (max. 25 punktów) – tj.  8,75 punktów. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru operacji wynosi 9 punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała www.dunajecbiala.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, II p.) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45,
a w środy w godz. od 10:00 do 18:00.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan.
 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej – jeśli dotyczy):
 4. Dokument potwierdzający, że dana operacja ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu (informacja w ofercie lub innym dokumencie od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ dokumencie technicznym).
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała.
 6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie w branży, w której Wnioskodawca chce założyć działalność.
 7. Inne dokumenty dotyczące operacji/wnioskodawcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 10. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl pod linkiem: http://lgd.dunajecbiala.pl/dotacje-prow-2014-2020/dotacje/rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/formularz-wnioskow-wraz-z-zalacznikami/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: 

1.Ogłoszenie o naborze 

2. Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
–  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
–  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (excel) excel
–  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (pdf)  pdf
–  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (excel) excel
– Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pdf

4. Biznesplan:
– Biznesplan (pdf) pdf
– Biznesplan (docx) 
– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) excel
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pdf

5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:
– Oświadczenie (pdf) pdf
– Oświadczenie (excel) excel
–  Instrukcja wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa pdf

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

7. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 

8. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

 


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM PROJEKTÓW:

1. Formularz umowy o przyznanie pomocy:
– Umowa o przyznanie pomocy (pdf) 
– Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) 
– Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) 
– Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pdf) pdf
– Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pdf
– Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf)  pdf
– Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pdf
– Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej pdf
– Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf
– Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa pdf
– Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pdf

2. Formularz umowy o przyznanie pomocy następcy prawnemu/nabywcy:
– Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (pdf) pdf
– Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pdf) pdf
– Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf

3. Formularz wniosku o płatność:
– Wniosek o płatność (pdf) 
– Wniosek o płatność (excel) excel
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) 
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) excel
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) excel

4. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) excel
– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pdf)

 

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW FORMULARZY WNIOSKÓW PRZYGOTOWANYCH W MS EXCEL:
– Wskazówki

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf

2. Lokalna Strategia Rozwoju  pdf

3.  KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW”  pdf

4. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 

5. Klauzula informacyjna – RODO 

6. Informacje dodatkowepdf

7. Regulamin doradztwa pdf

8. Dokumenty legislacyjne