loga

Ogłoszenie o naborze nr 5/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Opublikowano dnia: 31.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z późniejszymi zmianami).

 

Termin składania wniosków: od 15.04.2022 r. do 02.05.2022 r.

Termin składania wniosków upływa 02.05.2022 r. o godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 12 500,00 Euro
(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro wynosi 50 000,00 zł)

Wsparcie udzielane jest: w formie premii (na podjęcie działalności gospodarczej)

Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od godz. 10:00 do 18:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach tożsamej z wersją papierową). Zaleca się aby wniosek zapisać na płycie CD/DVD, a później drukować wersję papierową z nośnika CD/DVD).

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defoworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defoworyzowanych poza sektorem turystyki
i czasu wolnego:

– cel ogólny LSR:  2. Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD Dunajec-Biała

cel szczegółowy LSR: 2.1 Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców

przedsięwzięcie: 2.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego – 1 szt.


Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych
  w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem,
  c) zgodność z obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji,
  d) zgodność z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  e) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  f) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

 1. Oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
 2. Tworzenie nowych miejsc pracy – 2 pkt.
 3. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego – 6 pkt.
 4. Innowacyjność – 3 pkt.
 5. Doradztwo – 3 pkt.
 6. Wsparcie grup defaworyzowanych – 4 pkt.
 7. Kwalifikacje i/lub doświadczenie – 4 pkt.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dunajecbiala.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 35 % z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji (max. 25 punktów) – tj.  8,75 punktów. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów stanowiąca warunek wyboru operacji wynosi 9 punktówW przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ulica Browarki 7 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy w godz. od 10:00 do 18:00.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 2. Biznesplan.
 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej – jeśli dotyczy):
  a) Dokument potwierdzający, że dana operacja ma wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu (informacja w ofercie lub innym dokumencie od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ dokumencie technicznym)
  b) Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała
  c) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie w branży, w której Wnioskodawca chce założyć działalność
  d) Inne dokumenty dotyczące operacji/wnioskodawcy, które mogą mieć wpływ na ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 4. Oświadczenie o nie wykonywaniu działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduję się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl pod linkiem: http://lgd.dunajecbiala.pl/dotacje-prow-2014-2020/dotacje/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-premie/formularz-wnioskow-wraz-z-zalacznikami/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

1.Ogłoszenie o naborze 

2. Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf
– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (excel)excel
–  Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (pdf) pdf

4. Biznesplan:
– Biznesplan (pdf) pdf
– Biznesplan (docx) 
– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel)  excel
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) pdf

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

6. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 

7. Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu/niezatrudnieniu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD Dunajec-Biała 

8. Oświadczenie o nie wykonywaniu działalności gospodarczej 

 

DOKUMENTACJA   ZWIĄZANA  Z  REALIZACJĄ  I  ROZLICZENIEM  PROJEKTU:

1.Formularz umowy o przyznanie pomocy:
– Umowa o przyznanie pomocy (pdf)  pdf
– Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf)pdf
– Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) pdf
– Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) pdf
– Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) pdf
– Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (pdf) pdf
– Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) pdf

2. Formularz wniosku o płatność:
– Wniosek o płatność (pdf) pdf
– Wniosek o płatność (excel) excel
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) pdf
– Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (excel) excel
– Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) excel
– Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu (pdf) pdf

3. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):

– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji pdf

– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji excel

– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji pdf

 

 

DODATKOWA DOKUMENTACJA:

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)  pdf

2. Lokalna Strategia Rozwoju pdf

3. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW” pdf

4. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej 

5.  Informacje dodatkowe pdf

6. Klauzula informacyjna – RODO 

7. Regulamin doradztwa pdf

8. Dokumenty legislacyjne